My Hebrew and Greek studies have been popular and a great help to many people. However, there are so many of them! When I’m looking for a certain word, I have to use the search bar. Therefore, I’ve compiled them all into one post you can use to find them for yourself.

Here’s the way to use this list:

The English word is the word used in the scriptures in the King James Version. Next to it will be the Greek word in English letters. If you want to view the definition of the word, click on the English word. This will take you to the correct explanation and description of the word.

Abomination– bdelugma

Affirm– diabebaiooma, phemi

Afflicted– thlibo; kakopatheo; talaiporeo

Adultery– miochales; maichoa; maicheia; moicheuo

Blaspheme– blasphemeo

Brimstone– theion; theiodes

Brokenhearted– suntribo; kardia

Carnal– sarkikos

Cleanse– katharizo

Cleave– kallao; proskallao

Covet– epithumeo; oregomai

Cursed– epikataratos; katara; kataraomai

Disciple– matheteuo; mathetes; mathetria

Diligent– spoudazo; spoudaious; spoudaioteros

Divination– puthon

Discern– diakrisis; diakrino; dokimazo

Edify– oikodomeo; oikodome

Evildoer– kakopoious

Exalt– espairo; hupsoo

Faultless– ametameletos; amomos

Fasting– asitos; nesteia; nesteuo; nestis

Fearful– deilos; phoberos; phobetron

Fervent– ektenes; zeo; zelos

Finish– apartismos; ekteleo; epiteleo; sunteleo; teleioo 

Foolishness– aphrosune; moria; moros

Forget– epilanthanomai

Fornication– ekporneuo; porneia; porneuo

Foundation– themelios; themelioo; katabole

Freedom– politeia

Gentleness– epieikeia; chrestotes

Gospel– euaggelizo; euaggelion; proeaggelizomai

Ghost– ekpneo; ekpsucho; pnuema

Gladness– agalliasis; euphrosune; chara

Grace– euprepeia; charis

Grieve– lupeo

Guilty– enochoos; ophelio; hupodikos

Hallowed– hagiazo

Happy– makarizo; makarios

Hate– miseo

Heal– diasozo, therapeuo; iaomai; iasis

Hearken– akouo; enotizomai; hupakouo

Heaven– epouranious; mesouranema; ouranothen

Hell– hades; geenna

Herbs– botane; luchanon

Holiness– hagiasmos; hagiotes; hagiosune; eusebeia; hieroprepes; hosiotes

Hosanna– hosanna

Hospitality– philonexia; philoxenos

Hypocrisy– anupokritos; hupokrisis

Imagination– dianioa

Idle– argos; leros;

Idol– eidolothuton; eidolon

Ignorance– agnoia; agnosia

Indignation– aganakteo; aganaktesis; zelos; thumos; orge

Infirmity– astheheia

Inherit– klerononeo

Immorality– athanasia; aphtharsia

Impossible– adunateo; adunatos; anedektos

Jealous– zeloo

Just– dikaios; endikos

Leaven– zume

Likeness– homoioo; homoioma

Lust– epithumeo; epithumia; orexis; pathos

Magnify– doxazo; megaluno

Manifest– aphanes; delos; ekdelos; emphanes; emphanizo; prodelos; phaneros; phaneroo

Mercy– anileos; eleeo; eleos; oiktirmos; oiktirmon

Meekness– praiotes; praetes

Miracle– dunamis; semeion

Misery– talaoporia

Mockers– empaiktes

Offend– pataio; skandalizo; skandalon

Patient– anexikakos; epieikes; makrothumeo; hupomeno; hupomone

Pervert– diastrepho; metastrepho

Ransom– antilutron; lutron

Rebuke– amometos; elegcho; epiplesso; epitimao

Reconcile– apokatallasso

Reject– athetelo; paraiteomai

Repent– matemellomai; metanoeo

Righteousness– dikaiosune

Risen– anatello; anistemi; egeiro; sunegeiro

Satan– satanas

Seal– sphragizo; sphragis

Seduce– apoplanao; planao

Servant– diakonia; diakonos; doulos; duoloo; therapon; oiketes

Sin– hamartano; hamartema; hamartia; anamartetos

Sinner– hamartolos

Sorceries– mageia; pharmakeia

Soul– psuche

Star– aster; astron; phosphoros

Steadfast– bebaios; hedraios; stereos

Stumblingblock– proskomma; skandalon

Swear– omnuo; proskamma; skandalon

Torment– basanizo; basanismos; basanos; kolasis

Torn– sparasso

Transgression– anomia; parabaino; parabasis

Treasure– gaza; thesaurizo; thesauros

I pray you’ve found this article helpful. If so, please share this content. Also, feel free to leave a comment below. As always, thanks for reading!

 list of biblical greek words and their meanings list of biblical greek words and their meanings  list of biblical greek words and their meanings

 list of biblical greek words and their meanings

Thanks for sharing!